Thùng vận chuyển chất thải lây nhiễm được sử dụng thu gom rác thải y tế chưa xử lý tại các địa bàn y tế quy mô nhỏ nằm rải rác như:  Trạm y tế các xã, phường, thị trấn nằm rải rác, lượng chất thải y tế lây nhiễm, nguy hại ít.

Chất thải được thu gom tập trung về Trung tâm y tế cấp Quận huyện để tiến hành xử lý.

Mã: TCCT – 500DC Danh mục: ,